Gemeente Enschede

Monumentenbeleid

Samen de historie van Enschede bewaren

Ons erfgoed geeft onze stad een eigen identiteit. We koesteren onze geschiedenis en willen dit voor komende generaties behouden. Daarom houden we bij het opstellen van plannen voor de stad rekening met onze cultuurhistorische waarden. En we zoeken naar mogelijkheden om ons erfgoed te herstellen en versterken. Daarvoor werken we als gemeente Enschede samen met inwoners, ondernemers en investeerders.

Beleid beschermt cultuurhistorische objecten en structuren

Het beleid rondom erfgoed en cultuurhistorische waarden ligt vast in de Structuurvisie Cultuurhistorie (link, PDF). De structuurvisie is vertaald in de beleidsregel koesteren cultuurhistorie. In deze beleidsregel ligt vast hoe gemeente Enschede waardevolle objecten beschermd. Bij onze cultuurhistorie horen naast objecten ook historische stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. In het nieuwe beleid nemen we deze structuren op. Voorbeelden van waardevolle structuren zijn houtwallen, groepen boerderijen, tuindorpen en naoorlogse, stedenbouwkundige stempels.

Wet- en regelgeving voor cultureel erfgoed

Hoe we omgaan met ons cultureel erfgoed wordt vanaf 2022 geregeld in de Omgevingswet en de Enschedese Monumentenverordening. Daarnaast regelt ook de Erfgoedwet de bescherming van ons cultureel erfgoed.

Welke cultuurhistorische waarden zijn er in Enschede?

De cultuurhistorische waardenkaart van Enschede geeft een overzicht van onze cultuurhistorie. Het is een dynamische kaart die steeds kan worden aangevuld met nieuwe informatie. De beschermde monumenten van Enschede vindt u op de lijst met rijksmonumenten en de lijst met Gemeentelijke Monumenten. Daarnaast zijn in de bestemmingsplannen karakteristieke gebouwen en cultuurhistorisch-waardevolle structuren aangegeven.

Wat is een beschermd monument?

Er zijn 2 soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een gebouw of object dat door zijn cultuurhistorische waarde van nationaal belang is. Het kan een woonhuis zijn, een brug, park, herinneringsbank, etc. Deze zijn via een aanwijzingsbesluit van de minister aangewezen als monument op grond van de Monumentenwet. Deze wet gaat in 2022 over in de Omgevingswet.

  • Gemeentelijke monumenten

Een gemeentelijk monument is een gebouw of object door zijn cultuurhistorische waarde van plaatselijk of regionaal belang is. Deze zijn aangewezen door Burgemeester & Wethouders van Enschede op grond van de Verordening Kwaliteit Leefomgeving. 

Klein erfgoed in beeld brengen

Het Monumentenloket van gemeente Enschede brengt ons erfgoed in beeld. Daarbij kunnen we uw hulp gebruiken. Heeft u iets van historische waarde, dan kijken we graag samen met u of we dit moeten beschermen. Dat geldt ook voor klein erfgoed, zoals bijvoorbeeld grenspalen. Meld uw vondst aan bij bij onze adviseurs van het Monumentenloket.

Naar het contactformulier