Gemeente Enschede

Archeologische terreinen

Naast de rijksmonumenten zijn er in Enschede nog meer terreinen met een hoge archeologische waarde. Hieronder worden deze genoemd. Bij enkele van deze terreinen is een archeologische belevingsplek gerealiseerd.

Terrein aan de Aamsveenweg

Dit terrein bevat sporen van een zogeheten ‘moated site’ (een nederzetting omgrenst door een gracht). Vermoedelijk stamt deze moated site uit de Late Middeleeuwen (ca. 1300 – 1500) en een nederzetting uit de Bronstijd (ca. 3000 – 1200 v.Chr.). Het betreft een vlak en relatief laaggelegen terrein, waarin de contouren van een grachtenstelsel zichtbaar zijn. Uit veldonderzoek is gebleken dat hier een woonplaats uit de 13de eeuw aanwezig moet zijn geweest. Mogelijk gaat het dus wel om een moated site, maar zeker geen kasteel of burcht, zoals altijd is aangenomen. Daarnaast zijn bewoningssporen uit de Vroege Bronstijd aangetroffen.

Boekelerhoek

Dit terrein bevat de restanten van havezate ‘Boekelo’, ook wel Hof te Boekelo genoemd. Het erve Vogelzang, wat later de havezate Boekelo zou worden, wordt voor het eerst genoemd in 1450. Omstreeks 1580 bouwt men de havezate. Deze was door grachten omgeven en bezat een poortgebouw en twee vrijstaande wachttorentjes.

Het Strootman

Dit terrein bevat sporen van een landweer uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd (1500 tot ca. ). Het betreft een 200 tot 300 meter lange restant van een landweer met aan weerszijden een greppel. De wal heeft een flinke breedte van ongeveer 7.5 meter.

Erve Witbreuk

Het Witbreuk is een terrein dat bestaat uit een middenterrein met omgrachting. Door amateurarcheologen is het terrein uitgebreid, beboord en zijn de (gedempte) grachten zichtbaar geworden zoals op een kaart uit 1832. Tevens zijn er sporen van stenen gebouwen aangetroffen op het middenterrein, ook deze worden op de kaart van 1832 aangegeven. Op een kaart uit 1784 wordt het perceel wel aangegeven, maar wordt nog geen bebouwing en dus bewoning getoond.

Cascade

De Cascade is het terrein met 5 mogelijke kampementen uit de Midden-Steentijd (10.000 tot 5.000 v.Chr.). Bij 4 van de 5 kampementen lijkt het om zogenaamde jachtkampen te gaan. Op het terrein zijn vuurstenen werktuigen aangetroffen, waaronder een boor. De meeste kampen waren bestemd voor de jacht, maar binnen 1 van de kampementen heeft vuursteenbewerking plaatsgevonden. Op basis van de variatie in aangetroffen werktuigtypen kan gesteld worden dat het hier om een basiskamp gaat. In dit kamp was ook een haard aanwezig.