Gemeente Enschede

Open Data Sets

Via deze pagina vindt u enkele open data sets die het Stadsarchief Enschede aanbiedt. Stadsarchief Enschede wil zoveel mogelijk informatie als open data aanbieden. Deze informatie kan hergebruikt worden, zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik. Deze datasets bevatten gegevens uit archiefbronnen die als geheel voor digitaal hergebruik zijn opengesteld. Klik op één van de vier datasets voor meer informatie.

Dataset index op de bevolkingsregisters van de gemeenten Enschede en Lonneker

Een belangrijke en veel geraadpleegde genealogische bron bij Stadsarchief Enschede zijn de gemeentelijke bevolkingsregisters. Deze registers werden vanaf ongeveer 1820 (en consequent vanaf 1850) bijgehouden tot 1934. Klik verder voor meer informatie over het bevolkingsregister.

De data in deze set bevatten gegevens van personen die in de index op de bevolkingsregisters van de gemeenten Enschede en Lonneker opgenomen zijn.De dataset die in 2019 beschikbaar is bevat meer dan 200.000 inschrijvingen van personen. Het gaat om alle inschrijvingen in het bevolkingsregister van personen in Enschede en Lonneker tussen 1820 en 1918. De dataset bevat daarmee een grote schat van gegevens over de vroegere bewoners van Enschede: namen, geboortedata, geboorteplaatsen, etc.

De gegevens zijn afkomstig uit de archiefbeheersysteem Atlantis. De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. In verband met voortschrijdende openbaarheidstermijnen wordt de dataset in januari van ieder jaar aangevuld met nieuwe gegevens uit het kalenderjaar dat op dat moment verstreken is. Deze gegevens zijn verzameld door vrijwilligers van het stadsarchief.

Dataset Akten van de Burgerlijke stand van de gemeenten Enschede en Lonneker

Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: een geboorteakte, een huwelijksakte (soms ook een echtscheidingsakte) en een overlijdensakte. In de aktes staan gegevens over de personen (zoals namen) en de gebeurtenis (bijvoorbeeld de datum).

Voor akten van de burgerlijke stand gelden overdrachtstermijnen en openbaarheidsbeperkingen. Voor geboorteakten 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Daarnaast komt het voor dat akten per blok van 5 of 10 jaar overgedragen aan Stadsarchief Enschede. Daarna vindt indexering plaats. De periode waarbinnen de indexgegevens beschikbaar komen kan daarom variëren. De gegevens van de akten van de burgerlijke stand uit Enschede en Lonneker worden ook aangeleverd voor het gebruik in de genealogie website Wie Was Wie.

De gegevens zijn afkomstig uit archiefbeheersysteem Atlantis. De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Per aktesoort is een URL-beschikbaar. In verband met genoemde openbaarheids- en termijnen wordt de dataset in januari van ieder jaar aangevuld met nieuwe gegevens uit het kalenderjaar dat op dat moment verstreken is. Deze gegevens zijn verzameld door vrijwilligers van het stadsarchief.

Dataset Oud Rechterlijk Archief

Rechterlijke archieven zijn een veelzijdige bron voor historisch onderzoek over de periode tot 1811. Ze bevatten veel gegevens over bewoners van de gebieden die later de gemeente Enschede en Lonneker vormen. Rechterlijke archieven bevatten stukken over criminele processen, maar ook over zogenaamde ‘vrijwillige’ rechtspraak. Dit laatste zijn bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, testamenten, de aanstelling van voogden over minderjarige kinderen en de aankoop of verkoop van onroerende goederen. Zaken die vandaag de dag bij de notaris worden geregeld en vastgelegd, worden vóór 1811 de “rechters” geregeld.

De dataset bevat zo’n 500.000 (niet per se unieke, personen kunnen meerdere keren voorkomen) persoonsnamen en bijbehorende gegevens die zijn aangetroffen in de boeken en processen van het Stadgericht van Enschede over de periode van 1572-1811 en het Landgericht van Enschede over de periode 1597-1811.

De gegevens zijn afkomstig uit archiefbeheersysteem Atlantis. De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Deze gegevens zijn verzameld tijdens het transcriberen van het oud rechterlijk archief door vrijwilligers van het stadsarchief. Dit project is afgerond en de dataset is d.d. juni 2019 compleet.

Dataset Militieregisters van de gemeenten Enschede en Lonneker

De administratie en de loting voor de dienstplicht werd door de gemeente vastgelegd in registers die we ‘militieregisters’ noemen. Vergeleken met de reguliere bevolkingsregisters geven militieregisters aanvullende informatie over de mannelijke bevolking van Enschede en/of Lonneker vanaf 1815. Bij Stadsarchief Enschede zijn de militieregisters van de gemeenten Enschede (1870-1916) en Losser (1815-1913) aanwezig in de volgende vormen: inschrijvingsregister, lotingsregister en alfabetische lijsten.

Militieregisters bevatten gegevens over ingeschrevenen en lotelingen: naam van de dienstplichtige, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, namen van de ouders, signalement, reden voor vrijstelling of afkeuring, datum van inlijving en regiment waarbij ingelijfd. De index die bij het stadsarchief is gemaakt en die als open data beschikbaar is gesteld bevat een beperkte set gegevens die zich concentreert op aktedatum, naam ingeschrevene, geboortedatum.

De gegevens zijn afkomstig uit archiefbeheersysteem Atlantis. De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Deze gegevens zijn verzameld door vrijwilligers van het stadsarchief. De werkzaamheden lopen (juni 2019) nog door. De dataset zal doorlopend uitgebreid worden.